SCANDIA
For Authors
************
Submission Preparation Checklist
As part of the submission process, authors are required to check out their submission's compliance with all of the following items.
English papers Guidelines
Formatting Guidelines

Manuscript requirements

 • Single-spaced text, tables, and references.
 • 3.5 cm margins (top, bottom, left, and right).
 • 12-point Times Roman typeface.
 • No Line numbering on any pages.
 • No page numbers.
 • Manuscript length must not exceed 20 pages (including text and references).
 • Number of figures and tables combined must not exceed 15.
 • Manuscripts or committee reports that exceed these guidelines will be subject to reductions in length.
Title
 • Maximum length of title: 15 words.
 • List author names as they should appear in print.
Abstract
 • Maximum length: 250 words.
 • State the paper's purpose, methods or procedures, new results, and conclusions.
Text
 • Write in the third person ("the author concludes...").
 • Major headings should be uppercase and appear flush left on a separate line.
 • Subheadings should be indented and end with a period, with the text continued on the same line. Only the first word of subheadings should be capitalized.
 • Cite references in the text in parentheses. Style them according to the examples given in the "References" section below.
 • Refer to specific products or services by generic names in the text. Cite the trade name, the manufacturer or consultant, and the manufacturer's or consultant's location (city and state or country) in a numbered footnote. List all footnotes in numerical order at the end of the paper after the references.
 • Spell out all initialisms, acronyms, or abbreviations (not units of measure) at first use. Put the initialism or abbreviation in parentheses after the spelled-out version.
 • Place equations on separate lines, centered, and numbered in parentheses at the right margin.
 • Conclude the text with a summary or conclusion section.
Acknowledgment
 • The acknowledgment should give essential credits, but its length should be kept to a minimum; word count should be <100 words.
References
For single authors of single studies: The findings of this study (Smith, 2000) showed that Cryptosporidium oocysts were resistant to chlorine disinfection.
For multiple authors of different studies, list the references in order of year, with the most recent one first: The findings of these studies (Smith et al, 2000; Doe, 1998; Jones et al, 1997) showed that Cryptosporidium oocysts were resistant to chlorine disinfection.
For single authors of multiple studies in the same year: The findings of these studies (Smith, 2000a; Smith, 2000b; Smith, 2000c) showed that Cryptosporidium oocysts were resistant to chlorine disinfection.
Cite references by the author name and date of publication. General examples of reference style are provided below:
For multiple authors of single studies: The findings of this study (Smith et al, 2000) showed that Cryptosporidium oocysts were resistant to chlorine disinfection.
Guidelines for the papers in Swedish and other languages
Format och omfång

Manuskript som inte följer nedanstående anvisningar för formalia återsänds till författaren för korrigering. Vi tvingas tyvärr vara strikta i detta avseende för att undvika allt för hög arbetsbelastning och för att kunna förkorta publiceringsprocessen så mycket som möjligt.
Författaren ansvarar själv för att texten håller en god språklig nivå. Större ändringar i texten meddelas författaren för godkännande, medan redaktionen förbehåller sig rätten att göra mindre språkliga förändringar och justeringar i formalia.
Artikelns längd ska ligga på mellan 40 000–70 000 tecken inklusive blanksteg och slutnoter. Artikeln ska åtföljas av en engelsk summary (1500–2500 tecken inkl blanksteg) samt fem keywords på engelska. Referenser redovisas i form av slutnoter. Referenslista används inte. Använd företrädesvis en rubriknivå i artikeln (huvudrubriken undantagen) och undvik fler än två rubriknivåer. Eftersom Scandia tillämpar anonym lektörsgranskning ska manus vara anonymiserade. Författarens namn, akademiska grad, eventuella institutionsanknytning samt kontaktuppgifter ska meddelas i bifogat brev eller mail.
Recensioner
Recensioner ska vara 750–1250 ord långa; temarecensioner ska däremot vara 2000–3000 ord långa. På översta raden anges bokens titel, sedan författarnamnet på ny rad, sedan förlag, utgivningsår samt sidantal. Recensionen avslutas med anmälarens namn. Fotnoter bör undvikas. Recensionen bör innehålla ett rättvisande referat och en kritisk redogörelse för bokens problemformulering, teori, metod, källmaterial, viktigaste resultat och relation till tidigare forskning.
Bilder
Vi ser gärna att artikeln innehåller illustrationer och väger in detta i beslutet om publicering. Bilder måste ha en upplösning om minst 300 ppi/dpi. Det är författarens ansvar att kontrollera rättigheterna för reproduktion av illustrationerna. Detta kan göras i samråd med redaktionen.
Anvisningar om formalia
Formatering
Undvik indrag, blankrader, dubbla mellanslag och ändringar i fontstorlek. Avstava inte i den löpande texten, detta görs först vid sättningen.
Förkortningar
Förkortningar skrivs utan punkter (t ex, dvs, bl a). Förkortningar kan användas i fotnoter, men bör användas med sparsamhet i den löpande texten. Egna förkortningar ska skrivas ut första gången.
Namnangivelse
Både i brödtext och noter ska fullständigt för- och efternamn användas första gången en person omnämns. I förekommande fall bör ämnestillhörighet framgå vid hänvisningar till andra forskare (t ex ”idéhistorikern Anna Andersson”).
Särskrivning
Några vanliga ord som ska särskrivas: i dag, i morgon, i går, i stället.
Kursiv, fetstil och understrykning
Boktitlar, namn på tidningar och tidskrifter och dylikt kursiveras såväl i den löpande texten som i noter. Kursiv kan också användas för att markera utländska ord och fraser eller specifika begrepp. Använd inte fetstil eller understrykningar. Artiklar anges med citationstecken.
Citattecken
Kortare citat i den löpande texten anges med citationstecken, längre citat skrivs som blockcitat (använd formatet ”citat” i formatmallen). Utelämnade ord eller andra förändringar i citat markeras med hakparentes: […]. Vid användning av citattecken ska alltid svenska citattecken användas (”…”). Var särskilt uppmärksam om du skriver engelska eller tyska citat då ordbehandlaren kan infoga andra varianter. Enkla citattecken (’…’) används för att markera citat i citatet.
Tankstreck och bindestreck
Tankstreck ska användas mellan siffror, exempelvis mellan årtal och sidhänvisningar (1956–1965, s. 34–37). Tankstreck används också i uttryck som anger omfång och sträcka (5–10 äpplen, Lund–Malmö). Detta tecken får man genom att trycka Ctrl samt minustecknet. Det kortare bindestrecket ska användas vid sammansatta ord (Linné-elev, dansk-svensk) samt vid underförstådda orddelar (sön- och helgdagar, bok- och pappershandel).
Sifferangivelser
För sifferangivelser i texten bokstaveras upp till elva (med undantag för måttangivelser), därefter används siffror (med undantag för stora runda tal, som hundra, tusen etc). Procenttal skrivs alltid med siffror medan procenttecknet skrivs med bokstäver (procent och inte %). Procenttecknet kan dock användas i tabeller och noter.
Datumangivelser
I löptext skrivs datumangivelser ut (den 7 januari 1865). I noter anges datum med snedstreck mellan dag och månad (7/1 1865). Skriv ut hela årtal (1950-talet och inte 50-talet, 1978 och inte -78).
Fotnoter
**I artikeln ska slutnoter användas. Referenslista används däremot inte.
**Oxfordsystemet används enligt följande mall
**Första gången ett arbete förekommer anges det på detta sätt:

**Bok: Björn Asker, Officerarna och det svenska samhället 1650–1700, Uppsala 1983, s. 172.

**Artikel: Curt Weibull, ”Bidrag till tolkningen av Knut den heliges gåvobrev till Lunds domkyrka år 1085”, Scandia1989:1, s. 7.

**Artikel ur antologi: Kevin Sharpe, ”The image of virtue. The court and household of Charles I, 1625–1642”, i The English Court. From the Wars of the Roses to the Civil War, David Starkey (red.), London 1987, s. 237–241.
**Första gången en hänvisning förekommer ska all information skrivas ut. När arbetet fortsättningsvis citeras anges författarnamn och årtal (Sharpe 1987, s. 237).
**Vid flera författare eller redaktörer, använd ”&”.
**Referenser till flera verk i samma not särskiljs med semikolon.
**Använd alltid tankstreck mellan sidhänvisningar (s. 450–469).
**Använd svenska formuleringar (namn på städer och länder, ”red.” och inte ”ed.” etc)
**Undvik att använda ff. – skriv hellre ut exakta sidnummer.
**För engelska titlar gäller att huvudorden skrivs med versal (The English Court. From the Wars of the Roses to the Civil War). Det gäller bara boktitlar, inte titlar på artiklar där gemener används.
**Internet: ange först dokumentets karaktär, därefter hela adressen samt sist datum då dokumentet hämtats. Exempel: Skriv i Scandia, http://www.tidskriftenscandia.se/?q=node/3 (2011-06-30). Avlägsna eventuell hyperlänk, understrykning eller annan automatisk formatering.
**Otryckt material: Hänvisningen ska gå från det specifika till det allmänna: dokument, arkiv, arkivbildare, arkivinstitution. Precisering följer sist. Första gången ska fullständig anvisning göras, senare kan inom parentes specificerad förkortning användas (t ex RA för Riksarkivet).
Privacy Statement
The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.
Property Rights
All authors of published papers are required to transfer copyright ownership of the manuscript to SCANDIA.
Authors are required to obtain written copyright permission to include material in their paper for which they do not own copyright.
SCANDIA reserves the right to reproduce published papers in full or in part in other media.